Single Sequence Flying Order
 SALZMANN CUP 2014
 Level: Advanced - Glider,  Sequence: 1st Unknown Sequence
  Pilot   Aeroplane Registration Multi

  Team

1 Marcus Frank MDM-1 Fox D-6660 D1

REISSWOLF

2 Bernhard Behr MDM-1 Fox OE-5663 G2

3 Dennis Konieczny SZD-59 D-1138 A1

4 Ulrich Schwarz SZD-59 D-5859

5 Peter Szabo MDM-1 Fox HA-7023 E2

 Hungary

6 Sandro Rutz MDM-1 Fox D-6660 D3

REISSWOLF

7 Juergen Grygier Pilatus B4 D-6801

8 Mathias Muelbacher Pilatus B4 G-DCVG

9 Axel Hartmann Swift S-1 D-5542 C1

10 Pal Harsvalvi MDM-1 Fox HA-7023 E1

 Hungary

11 Marvin Woltering SZD-59 D-9959

12 Sebastian Scholz SZD-59 D-1138 A2

13 Juergen Hintermayr MDM-1 Fox OE-5666 H1

14 Klaus Leinert MDM-1 Fox D-6660 D2

REISSWOLF

Aerobatic Contest Results Organiser - Version 3.3 Build 04-06-14